top of page

TEENUSED

Metsanduslik nõustamine
Metsanduslik nõustamine
IMG_3139.JPG

Tavaliselt on metsaomaniku esimesi küsimusi "Mul on metsakinnistu ja soovin sellega midagi peale hakata." Sellisel juhul kuulame esimese asjana ära metsaomaniku enda mõtted ja plaanid oma kinnistu kohta. Tavaliselt selgub esimestest vestlustest metsaomanikuga kas metsaomanik on oma metsas juba eelnevalt erinevaid töid ja tegevusi teostanud või mitte.

Siinkohal pakume metsaomanikule kinnistu metsamajanduslike tulevikuplaanide koostamist.

See tähendab, et koostöös metsaomanikuga teeme metsaeraldisete kaupa tegevusplaani koos rahalise eelarvega kinnistule, mis sisaldab soovitusi näiteks maaparanduseks, raieteks ja metsauuenduseks.

Samuti pakume kõiki teenuseid mida metsakinnistu majandamisel vaja võib minna.

Metsakavade tellimine ja lahtiseletamine, metsateatiste vormistamine, raieõiguse ostu-müügi lepingute nõustamine ja vormistamine, raietööde organiseerimine ja järelevalve, metsataimede müük ja metsauuendustööde organiseerimine, metsamaaparandus, metsakahjustuste ennetamine ja likvideerimine, puidu turuolukord, metsade sertifitseerimine ja loomulikult metsandustoetused.

Kui aga metsaomanikul ei ole enam jõudu ja soovi oma metsaga tegeleda, siis oleme abiks ka kinnistu müügil. Anname soovitusi, mis oleks metsa ja maa õiglane hind ning kes oleksid usaldusväärsed ostjad.

Metsamajandamiskavad
Metsamajandamiskavad

Metsamajandamiskava on erametsaomaniku kõige olulisem abimees oma metsast ülevaate saamiseks. Kava kehtivusaeg on 10 aastat ja seal on kirjas teie metsas kasvavad puuliigid, nende vanus, kõrgus ja tagavara. Samuti info millistel metsaosadel saab teha raieid ja palju metsaomanik hinnanguliselt puitu raiuda saab. Lisaks on soovitused metsauuenduseks peale raiet.

Metsamajandamiskava on hea abimees metsa ning kinnistu müümisel.

Selle põhjal saab kalkuleerida hinna teie metsamaa ja puidu väärtus on.

Koostöös metsakorraldusfirmaga "Metsabüroo OÜ" pakume metsaomanikele kavade tegemise võimalust.

Vaata oma metsakinnistu kava hinda.

http://metsabyroo.ee/hinnakiri/hinnakalkulaator

Meie kaudu on võimalus taotleda Erametsakeskuse poolt pakutavat kava tegemise toetust 10€/ hektar. 

Metsateatised

"Metsateatis" on oluline dokument raie planeerimiseks ja korraldamiseks. Ilma kehtiva Metsateatiseta võite raiuda oma kinnistul metsamaterjali  kuni 20 tm aastas. Kui on aga soov suuremat raiet korraldada, siis tuleb kindlasti taotleda Keskkonnaametist Metsateatis. 

Metsateatise taotlust saab metsaomanik esitada portaalis register.metsad.ee

Vajaliku info Metsateatise koostamisel annab teile kehtiv Metsamajandamiskava, kus on kirjas metsaeraldiste kaupa lubatud ja soovitatavad raieliigid vastavalt puuliigile ja vanusele.

Kui aga tunnete, et soovite Metsateatiste kavandamisel ja esitamisel professionaalide abi, siis pöörduge julgelt meie poole.

NB! Metsateatiste tegemisega algab juba raiete planeerimine teie kinnistul.

Metsateatised
IMG_2107.JPG
IMG_2277.JPG
Raietööde ja autotranspordi korraldamine
Raietööd ja transport
DSC_0066.jpg
IMG_1275.JPG
puidu-transport-on-koige-soodsam-tais-ko

Metsaraie on metsamajandamise lahutamatu osa, teinekord öeldakse, et "Metsa kasvata kirves käes"

Aitame teil planeerida erinevaid raieid nii, et teie tulu oleks maksimaalne ning mets saaks säästlikult majandatud. 

Juhime tähelepanu, et ka harvendusraied on oluline raieliik, mis tihtipeale jääb metsaomanikel tegemata, kuna arvatakse, et harvendusraiest ei ole võimalik tulu saada. Kui aga harvendusraieid hoolikalt planeerida on võimalik metsast erinevatel kasvuperioodidel tulu saada ning aidata kaasa tuleviku puude kiiremale kasvule. 

Uuendusraie seevastu on nagu küpse saagi koristus. Seda teeme samuti arvestades ümbritseva keskkonnaga. 

Raietööde organiseerimisel arvestame metsakinnistu eripärade ning turusituatsiooniga. Nii saab metsaomanik alati parima hinna oma metsa eest.

Lisaks pakume koos raietööde organiseerimisega teie metsakinnistule ka tegevusi hilisemateks uuendustöödeks. Sellisel juhul saab raietöid planeerida nii, et hiljem oleks võimalik raielangile uus metsapõlv istutada või külvi teel kasvama panna.

Pakume metsaomanikule personaalset nn. "Võtmed kätte teenust", kus peale meie raietöid teostatakse  kogu langi uuendamine metsataimedega ja nende hooldamine. Sellisel juhul arvestame raietulust kohe maha maapinna ettevalmistamise ketasadraga, taimed ja istutustöö ning hilisema taimede hoolduse kolm aastat. (vt. teenuse komplekti hinda hinnakirjast)

Samuti pakume eraldi teenustena  maapinna ettevalmistust ketasadraga, taimi ja istutustööd ning hilisemat taimede hooldust (vt. teenuste hinda hinnakirjast)

Juhime tähelepanu, et Erametsakeskuse "Metsauuendamise toetusega" on võimalus ca pool "Võtmed kätte teenuse" hinnast tagasi saada.

​​

Meilt raietööde ja metsamaterjali transpordi kompleksteenust tellides saate oma metsamaterjali müüa alati kehtivate lõppladude kokkuostu ja autotranspordi hindadega. Samuti anname metsaomanikule jooksvat infot raietegevusest ja metsamaterjali liikumisest.

Meie teenuste hinnad vastavalt materjali kogustele:

Raietööde ja metsamaterjali autotranspordi korraldamine kuni 300tm 3,0€/tihumeeter

Raietööde ja metsamaterjali autotranspordi korraldamine alates 300tm 2,4€/tihumeeter

Raiejäätmete ja puiduhakke purustustööde korraldamine kuni 300m3

1,8€/ kuupmeeter

Raiejäätmete ja puiduhakke purustustööde korraldamine alates 300m3

1,2€/ kuupmeeter

Metsamaaparandus
Metsamaaparanduse nõustamine ja korraldamine
DSC04795.JPG

Väga paljudel metsa -ja põllukinnistutel Eestis on meie esiisade poolt kunagi kaevatud metsakuivendussüsteem mis aastate jooksul on kinni kasvanud.  Samuti on sinna langenud lehti, oksi ning teinekord väiksemaid ja suuremaid puid. Sellest tulenevalt on maaparandussüsteem lakanud töötamast, põhjustades täna teie metsas, heinamaal ja põllul suuremaid ja väiksemaid liigveest tingitud probleeme.

Näiteks ei saa te oma metsakinnistut  aastaringselt majandada, vaid peate selleke alati talve külma ootma, mida teinekord ei tulegi.  

Samuti on metsamaaparandus üks olulisemaid töid metsakasvatuse seisukohalt. Nii saate veereziimi korda enne uue metsapõlve istutust.

Veel annab korras kraavivõrk ja sellega koos ehitatud mulded ja truubid teile võimaluse liigelda oma kinnistul, et teostada noore metsakultuuri hooldust ja kõiki muid töid ja tegemisi.

Meie käest saate abi maaparandustööde planeerimisel ja sellega seonduvalt vajalike dokumentide asjaajamisel. Lisaks pakume Erametsakeskuse ja PRIA toetuste ja tööde organiseerimist. ( vt. hinnakirjast teenuse hinda)

Maapinna ettevalmistamine ketasadaraga
Maapinna ettevalmistamine ketasadraga ja männi külv

Selleks, et metsataimi oleks lihtsam istutada ja hiljem hooldada on vajalik eelnev maapinna ettevalmistamine ketsasadraga. Masin tekitab langile ühtlase vahega mineraalse pinnase vaod, kus saab taim hästi juurduda.

Lisaks on vagu vähemalt ühe aasta rohu ja võsavaba, mis annad võimaluse taimel segamatut kasvama minna.

Samuti võib koos maapinna ettevalmistusega külvata männi seemet (1ha kulu/ ca 0,4kg, vt. hinnakirja)

Võimalus on jätta metsalank ka looduslikule uuenemisele. Siinkohal tuleks arvestada, et uue metsakultuuri looduslik teke võtab rohkem aega ning uuenemine toimub loodusliku valiku alusel. 

 

Tuletame teile meelde, et metsaomanikul lasub kohustus peale lageraiet mets ka uuendada.

Maapinna ettevalmistus on üks samm selle täitmisel.

NB ! Metsauuenduse kohustuse täitmist kontrollib Keskkonnaamet.

 

IMG_1880.JPG
Metsataimed-ja istutustööd
Metsataimed ja istutustöö

Meie kaudu saab metsaomanik soetada endale metsauuendamiseks vajalikud taimed.

Pakume 2 aastast kuuse potitaime, mis on kasvatatud kodumaisest seemnest ja omab Keskonnaameti poolt väljastatud seemnete põhitunnistust  mis tagab taimede sobivuse Erametsakeskuse poolt pakutava "Metsauuenduse toetuse" taotlemiseks.

NB! Vajadusel pakume abi toetuste taotluse koostamisel.

Toetuse määr läbi meie taotlemisel on 400€/hektar. Administreerimise tasu on 10% toetuse summast.

Taimede kulu 1 hektarile on ca 2000tk 

Samuti pakume metsataimede istututustööde teenust (vt. hinnakirja)

Juhul kui metsaomanik soovib teostada istutustööd ise, siis on meie käest võimalik rentida istutustööks vajalikke vahendeid (vt. hinnakirja)

 

 

Metsauuenduse ja noore metsa hooldustööd 
Metsauuenduse -ja noore metsa hooldustööd
DSC_0899.JPG

Istututatud metsakultuuri hooldustöö on üks vajalikumaid töid metsakasvatuses.

Rohi ning võsa segavad taimede kasvu, lisaks lamandub rohi koos lumega värskelt istutatud taimedele, mis põhjustab nende hukkumise.

Noore metsakultuuri hooldust on mõistlik teha 1-2 korda aastas, sõltuvalt kui suur on teie langil rohukasv. Väga viljakal mullal, kus rohi kasvab kiiresti ja kõrgeks, tuleks hooldust teha 2 korda, soovitatavalt jaanipäeva paiku ja siis veel sügisel enne lume tulekut. 

Metsauuenduse hooldust võite teha ka looduslikult kasvama läinud metsas.

Hooldustöö käigus saate valida välja sinna sobilikud puuliigid ja teised võsalõikuriga eemaldada.

Meie kaudu on võimalik tellida Metsauuenduse hoolduse teenust

 (vt. hinnakirjast teenuse hinda)

Metsauuenduse hooldustööd toetab ka Erametsakeskus. Läbi meie taotledes on toetuse määr 96€ / hektar.

Meie administreerimise tasu on 10% toetuse summast.

Noore metsa hooldustöö alaliigid on Valgustusraie ja Harvendusraie. 

Üldjuhul tehakse tööd võsalõikuriga või siis kettsaega ja lõigatav puit jääb metsa.

Mõnel juhul on see mõistlik metsast välja tuua, kas siis kütteks või mõneks muuks otstarbeks.

Valgustusraie ja Harvendusraie eesmärk noorendikus on lõigata  puid vähemaks, et anda tulevikupuudele kasvuruumi ning kiirendada nende kasvu.

Valgustusraie ja Harvendusraie hooldustööd toetab samuti Erametsakeskus 153€/hektar

Meie aitame teil toetuse vormistada ja tööd organiseerida, töö hind

(vt. hinnakirjast)

 Teotuse vormistamise  administreerimis tasu on 10% toetuse summast.

 

 

Metsandus -ja Natura 2000 toetused
DSC04433.JPG
DSC04395.JPG
Metsandus ja Natura 2000 toetused

Metsandus toetused on juba pikka aega olnud metsanduse lahutamatu osa. Toetust pakub nii Erametsakeskus, kui ka PRIA.

Meie kaudu on võimalik saada nõustamist kõikide toetuste kohta, samuti aitame vormistada toetuste taotlused läbi metsaühistu "Metsahuviliste Selts"(administreerimistasu suurus on 10% toetuse summast, vt. hinnakirjast)

Valik pakutavatest toetustest:

Metsa uuendamise toetus, Metsa inventeerimise toetus, Natura metsa toetus, Metsameede ( hooldusraied, laasimine, ulukikahjustuste ennetamine ), Metsamaaparandus.

Värske info metsandustoetuste ajakavast ja tingimustest leiate:  www.eramets.ee/toetused

 

Allalaaditud fail.png
Metsade sertifitseerimne
Metsade sertifitseerimine

PEFC metsamajandamise sertifitseerimine on ülemaailmne sertifitseerimisskeem erametsaomanikule, mille eesmärgiks on keskkonnasäästlik, sotsiaalselt õiglane ja majanduslikult efektiivne metsamajandamine ning puidu käitlemine.

PEFC metsamajandamise sertifikaadiga saab metsaomanik tõendada, et majandab oma metsi keskkonnasäästlikult. Lisaks annab sertifikaat metsaomanikule puidu müügil eelise keerulises majandusolukorras kui puidu pakkumine ületab nõudluse.

PEFC metsamajandamise sertifitseerimise nõustamine

Pakume metsaomanikele ülevaadet erinevatest sertifitseerimisskeemidest ning võimalustest (individuaalne sertifitseerimine, rühmasertifitseerimine). Aitame sertifitseerimiseks vajalike dokumentide vormistamisel ning vajadusel edasise dokumendihaldusega. Samuti on võimalik tellida sertifitseerimisalaseid koolitusi.

 

Eesti Erametsaliidu PEFC metsamajandamise rühmasertifikaadi hinnakiri:

Kuni 50 ha omandi puhul 20 eurot aastas

50,1-100 ha omandi puhul 30 eurot aastas

Üle 100 ha omandi puhul arvutatakse aastamaks valemiga

150 ha 86,6 €

250 ha 110,8 €

500 ha 170,6 €

1000 ha 287,2 €

Lisainfo saamiseks kirjuta meile! 

PEFC ja FSC tarneahela sertifitseerimine on mõeldud ettevõtetele, kes tegelevad puidu tarne ning puidust toodete valmistamisega. Tarneahela sertifikaadi abil saab eelnevalt sertifitseeritud puitu edasi sertifitseerituna käidelda. Nii ei katke ahel ning tarbijateni jõuavad sertifitseeritud materjalist tooted. Lisaks annab tarneahel ettevõtetele eelise siseneda välisturgudele, kus soovitakse sertifitseeritud materjali. 

PEFC ja FSC tarneahela sertifitseerimise nõustamine

Tarneahela süsteemide kirjeldus ettevõtte vajadusest lähtuvalt, sertifikaadi taotlemise protsess, süsteemi väljatöötamine ning juurutamine, sisekoolituste ja auditite läbiviimine, tarneahela süsteemi töös hoidmine.

PEFC ja FSC tarneahela sertifitseerimine sõltub ettevõtte suurusest ning süsteemi keerukusest, ning algab alates 1000€/aastas. 

Lisainfo saamiseks kirjuta meile!

 

 

IMG_2463.JPG
images (1).jpg
2wood-furniture-7.jpg
Metsa hindamine
Metsa- ja metsamaa hindamine
IMG_2312.JPG

Metsa hindamine on vajalik nii metsa ostmisel, kui ka müümisel.

Meie käest saate tellida Metsamajandamiskava alusel metsamaa- ja kasvava metsa hindamise. ( vt.hinnakirjast teenuse hinda)

Kui metsamajandamiskava on värskelt tehtud ja raieid pole teostatud, siis võib kinnistule esimese hindamise anda ka ilma kohal käimata, aga kindlasti saab täpsema hindamise ikka kinnistu kohapeal üle vaadates ( vt. hinnakirjast " autoga visiit kliendi juurde")

Kui aga metskinnistu metsamajandamis kava on juba mitu aastat vana, siis tuleb kas tellida uus või teostada kindlasti kohapealne ülevaatus ja hindamine.

Teeme teile tabelarvutuse kasvava metsa puuliikidest, tagavarast ja sortimentidest, mida teie metsast on võimalik raie käigus lõigata. Samuti toome välja teie kinnistu metsamaterjali ülestöötamise ja autotranspordi hinnad.

Hindamise  ja tabelarvutuse tulemusena saame teie kinnistu metsamaa ja kasvava metsa väärtuse. 

Metsamajandamistööde järelvalve
Metsamajandamistööde järelvalve
DSC04405.JPG

Meie käest saate tellida sõltumatu hinnangu enda kinnistu metsamajandamistöödele.

Näiteks kui te olete müünud raieõiguse ja soovite hinnangut teie metsas tehtavatele töödele.

Eriti oluline on see harvendusraiete kohapealt. Kuna harvendusraietele on antud "Metsa majandamise eeskirjaga " kindel puude alammäär, mis peab peale raiet jääma, siis on väga oluline, et seda tööd kontrollitakse. Samuti tuleb vaadata, et harvendusraie käigus lõigatakse maha kehvemad puud, mitte ilusamad mis head tm mahtu annavad.

Ilusamad ja elujõulisemad peavad jääma teile lõppraiesse.

Samuti saate meie käest tellida noorendike ja metsaistutustööde tehtud tööde kontrolli. Noorendike hooldustööd tellitakse tavaliselt pindala põhise hinnakirja alusel. Sellisel juhul te peate olema kindel, et teie tellitud töö teostati vastavalt kokkuleppele. Samuti on oluline kontrollida tehtud töö kvaliteeti.

Metsakultuuri istutustöö kontroll on samuti oluline sellepärast, et saada teada kas teile ikka pandi langile selline arv taimi mida te tellisite, samuti kas taimed on korrektselt istutatud.

NB! Kontrolli ja järelvalve teenuse hinnale lisandub " Autoga visiit kliendi juurde" ( vt. hinnakirjast)

 

© 2019 metsanõustaja.ee 

bottom of page